Faite Socio. descubre as vantaxes de ser socio Imaxe corporativa. Manual de uso e material corporativo

RESOLUCIÓN DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO EXP. EGP022010

 

 

RESOLUCIÓN DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO EXP. EGP022010
“ASISTENCIA TÉCNICA PARA A IMPLANTACIÓN E FORMACIÓN DUN ERP-CRM PARA O PROXECTO ER-INNOVA”
 
Características do procedemento:
Procedemento de adxudicación: aberto
Data de publicación do anuncio: 06/11/2010
Último día de presentación de ofertas: 16/11/2010
Data de apertura pública das proposicións económicas: 22/11/2010
 
A Comisión de Selección, estivo formada polas seguintes persoas:
- Fernando Suárez Lorenzo, Presidente do Colexio Profesional de Enxeñería en Informática de Galicia.
- Ana Isabel Fernández Fraga, técnica da OPIDI.
- Beatriz González-Tejada Jácome, técnica de proxectos da TECNOPOLE.
 
Os licitadores presentados e as súas ofertas económicas foron as seguintes:
- Isonor Quality, S.L.: 37.000,00 €
- GRG Soluciones Informáticas, S.L.: 37.000,00 €
 
Criterios de valoración:
- Proposta Económica (de 0 a 40 Puntos)
- Prazo de entrega (de 0 a 10 Puntos)
- Melloras ou servizos adicionais (De 0 a 10 Puntos)
- Concreción proposta técnica (de 0 a 35 Puntos)
- Agrupación empresarial (de 0 a 5 Puntos)
 
Puntuación obtida para cada oferta:
 
Empresa Ofertante
Prezo
Prazo
Oferta Técnica
Melloras
Agrupación
TOTAL
Isonor Quality
40,00
0,00
6,18
1,00
0,00
47,18
GRG Soluciones Informáticas
40,00
0,00
12,48
3,66
5,00
61,14
 
 
Motivación da valoración: a proposta de GRG SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L. obtén a maior puntuación por ter presentado un plan de traballo máis axeitado ás necesidades e polas medidas que se van tomar para alcanzar os obxectivos e funcionalidades indicadas, ao igual que a metodoloxía de execución (Organización, procesos, planificación
 
En base ás puntuacións obtidas o Órgano de Contratación ditou resolución de adxudicación a favor da empresa GRG SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.
 
E para que así conste, en Santiago de Compostela, 29 de novembro de 2010.
 
 
Asdo. Víctor López García
Presidente de Eganet